Pakiet Młodzi w Łodzi

Regulamin


Regulamin Pakietu Młodzi w Łodzi
 
Definicje
 
Karta Łodzianina albo Karta Mieszkańca zwana dalej w projekcie Kartą Łodzianina − plastikowa karta posiadająca indywidualne numery w postaci kodu paskowego i QR kodu,  stanowiąca również identyfikator Użytkownika Systemu Karty Mieszkańca dostępnego stronie internetowej: www.kartalodzianina.pl. Identyfikatorem Użytkownika może być też Aplikacja Karta Łodzianina.

System Karty Mieszkańca − To dostępny poprzez stronę internetową www.kartalodzianina.pl zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania umożliwiający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych niezbędnych do funkcjonowania Karty Łodzianina.

Użytkownik Karty − posiadacz Karty Łodzianina, który dokonał aktywacji Karty. W przypadku Konta Rodzinnego Użytkownik Karty może być administratorem Konta Rodzinnego i na tej podstawie może
dokonywać stosownych zmian.

Konto − konto Użytkownika Systemu dostępne w Systemie Karty Mieszkańca, umożliwiające dostęp i zarządzanie profilem Użytkownika Systemu w ramach Systemu Karty Mieszkańca.

Konto Rodzinne − Konto z uprawnieniami do zarządzania dostępem do innych kont indywidualnych użytkowników zamieszkałych pod tym samym adresem, połączonych z Kontem rodzinnym.

Aplikacja Karta Łodzianina − aplikacja mobilna, czyli oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, funkcjonujące na urządzeniach z mobilnym systemem operacyjnym iOS oraz na urządzeniach z mobilnym systemem operacyjnym Android, dostępna do pobrania bezpłatnie na platformach App Store, Google Play i App Gallery. Aplikacja Karta Łodzianina stanowi identyfikator Użytkownika Systemu w portalu dostępnym na stronie internetowej: www.kartalodzianina.pl i jest w ten sposób powiązana z Kontem.

Spis Ofert − informacja o ofertach i rabatach udzielanych przez Partnerów. Spis Ofert zawiera dane teleadresowe, zdjęcie obejmujące produkt, usługę lub siedzibę Partnera oraz opis i jest dostępny na stronie www.kartalodzianina.pl.

Pakiet Mieszkańca – podstawowy Pakiet, którego zakupienie jest niezbędne do korzystania z Karty Łodzianina. Pakiet mieszkańca jest ważny od daty zakupu do 31 maja kolejnego roku kalendarzowego. Aktualna cena Pakietu Mieszkańca jest podana na stronie www.kartalodzianina.pl.

Pakiet Młodzi w Łodzi – bezpłatny Pakiet funkcjonującym obok Pakietu Mieszkańca, skierowany do studentów łódzkich uczelni wyższych, będących Użytkownikami Karty Łodzianina, uprawniający do korzystania z dodatkowych zniżek niedostępnych w Pakiecie Mieszkańca.
 
Postanowienia Ogólne

1)    Pakiet Młodzi w Łodzi to dodatkowy, bezpłatny Pakiet funkcjonujący obok Pakietu Mieszkańca, uprawniający do korzystania z dodatkowych zniżek niedostępnych w Pakiecie Mieszkańca.
2)    Pakiet Młodzi w Łodzi jest skierowany do następujących Użytkowników Karty Łodzianina:
a)    Studentów łódzkich uczelni wyższych, publicznych i prywatnych, którzy nie ukończyli 26. roku życia.
3)    Warunkiem uzyskania Pakietu Młodzi w Łodzi jest posiadanie aktywnego Pakietu Mieszkańca. Pakiet Młodzi w Łodzi nie może funkcjonować bez Pakietu Mieszkańca.
4)    Regulamin Karty Łodzianina jest integralną częścią regulaminu Pakietu Młodzi w Łodzi.
5)    Zasady korzystania z Pakietu Młodzi w Łodzi są tożsame z zasadami korzystania z Pakietu Mieszkańca i Karty Łodzianina.
 
Złożenie wniosku o Pakiet Młodzi w Łodzi
 
1.    Wniosek o Pakiet Młodzi w Łodzi można złożyć po zalogowaniu na swoje konto w Systemie Karty Mieszkańca lub przez Aplikację Karta Łodzianina.
2.    Dokumentem  koniecznym do złożenia wniosku jest aktualna legitymacja studencka łódzkiej uczelni wyższej, prywatnej lub publicznej, z naklejką ELS lub elektroniczna wersja tej legitymacji – mLegitymacja.
3.    Do wniosku należy złożyć fotografię/skan obu stron legitymacji studenckiej lub zrzut ekranu mLegitymacji umożliwiający odczytanie wszystkich danych niezbędnych do akceptacji wniosku tj. nazwę uczelni, imię, nazwisko oraz Pesel, datę ważności legitymacji.
4.    Administrator Konta Rodzinnego może złożyć wniosek o Pakiet Młodzi w Łodzi w imieniu osoby uprawnionej do Pakietu.
5.    Złożenie wniosku o Pakiet Młodzi w Łodzi jest bezpłatne.
6.    Pakiet Młodzi w Łodzi jest aktywny od chwili akceptacji wniosku o Pakiet Młodzi do 31 maja kolejnego roku. 
7.    Po upływie ważności Pakietu Mieszkańca, aby móc korzystać z Pakietu Młodzi w Łodzi, należy ponownie złożyć wniosek o Pakiet Mieszkańca, a następnie o Pakiet Młodzi w Łodzi.
8.    Użytkownicy, którzy mają wykupione dwa Pakiety Mieszkańca na następujące po sobie lata, w celu korzystania z Pakietu Młodzi w Łodzi, muszą złożyć wniosek o Pakiet Młodzi w Łodzi co roku. 
 
Korzystanie z Pakietu Młodzi w Łodzi
 
1.    Zniżki dostępne w ramach Pakietu Młodzi w Łodzi są dostępne na stronie www.kartalodzianina.pl w Spisie Ofert, po wybraniu filtru „Pakiet Młodzi w Łodzi”.
2.    Warunki korzystania z Pakietu Młodzi w Łodzi są tożsame z częścią VII Regulaminu Karty Łodzianina.