• Home
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Przetwarzanie danych osobowych w Łódzkiej Organizacji Turystycznej jest istotnym procesem związanym z funkcjonowaniem naszej firmy, wpływającym na oferowane przez nas usługi oraz organizację Stowarzyszenia.
 
Niniejsza polityka prywatności wraz z ustanowionymi standardami w zakresie bezpieczeństwa stanowi wypełnienie obowiązku zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nałożonego na Administratora Danych Osobowych.
Naszym podstawowym celem jest zachowanie poufności, integralności, dostępności danych osobowych i przetwarzanie ich zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami prawa, a w szczególności zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dotyczących realizowanych procesów oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz w taki sposób, aby w żadnym przypadku nie dochodziło do naruszenia podstawowych praw i wolności podmiotów danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych jest Łódzką Organizacją Turystyczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 28/2U, 90-269 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000676009 , NIP 7252199252, Regon 367173450, adres e-mail: biuro@lodz.travel
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Łódzkiej Organizacji Turystycznej: iod@lodz.travel
 3. Dane zbierane przez Łódzką Organizację Turystyczną są zbierane w celu:
  1. świadczenia usług związanych z „Łódzką Kartą Mieszkańca” przez Łódzką Organizację Turystyczną oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a - zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
  2. świadczenie usług związanych z „Łódzką Kartą Turysty” przez Łódzką Organizację Turystyczną oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a - zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
  3. wysyłania przez Łódzką Organizację Turystyczną newsletteru za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);
  4. prowadzenie rekrutacji pracowników, wolontariuszy i beneficjentów przez Łódzką Organizację Turystyczna (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 lit. c - obowiązek prawny ciążący na administratorze);
  5. przetwarzanie związane z prowadzeniem dokumentacji pracowników, darczyńców, członków stowarzyszenia, wolontariuszy i beneficjentów (art. 6 ust. 1 lit. a, – umowa, art. 6 ust. 1 lit. b – umowa, art. 6 ust. 1 lit c - obowiązek prawny ciążący na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora oraz art. 9 ust. 2 lit. b – wypełnienie obowiązków i praw przez administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  6. prowadzenie rozliczeń z Grantodawcą w ramach realizowanych projektów (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  7. prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości (art. 6 ust. 1 lit c - obowiązek prawny ciążący na administratorze, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  8. prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  9. monitoring w miejscu, w którym składa się wnioski o ŁKM (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  10. przetwarzanie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.).
 4. Twoje dane będą udostępnione:
  1. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną oraz księgowo-kadrową;
  2. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  3. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
  4. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 5. Prawa, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  2. sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  3. usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się w wymogów prawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania również w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie służyło dostosowywaniu funkcji systemu do użytkownika, a także generowaniu grupy reprezentatywnej do celów konsultacji społecznych w kwestiach istotnych z punkty widzenia Miasta Łodzi. Wnioskowanie będzie brało pod uwagę charakterystykę użytkownika oraz sposób korzystania z oferty Łódzkiej Karty Mieszkańca, w tym także rodzaj posiadanych pakietów.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane w zależności od celu będę przetwarzane do czasu:
  1. art. 6 ust.1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą – do czasu wycofania zgody lub zakończenia projektu;
  2. art. 6 ust.1 lit. b – wykonanie umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  3. art. 6 ust. 1 lit c - obowiązek prawny ciążący na administratorze – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Łódzką Organizacje Turystyczną. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.