• Home
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych w Łódzkiej Organizacji Turystycznej jest istotnym procesem związanym z funkcjonowaniem naszej firmy, wpływającym na oferowane przez nas usługi oraz organizację Stowarzyszenia.
Niniejsza polityka prywatności wraz z ustanowionymi standardami w zakresie bezpieczeństwa stanowi wypełnienie obowiązku zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nałożonego na Administratora Danych Osobowych.
Naszym podstawowym celem jest zachowanie poufności, integralności, dostępności danych osobowych i przetwarzanie ich zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami prawa, a w szczególności zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dotyczących realizowanych procesów oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz w taki sposób, aby w żadnym przypadku nie dochodziło do naruszenia podstawowych praw i wolności podmiotów danych osobowych.

1.    Administratorem danych osobowych jest Łódzka Organizacja Turystyczna z siedzibą w Łodzi przy ul.  Piotrkowskiej 28/2U, 90-269 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000676009, NIP 7252199252, Regon 367173450, adres e-mail: biuro@lodz.travel
2.    Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Łódzkiej Organizacji Turystycznej: Daria Sarnowska, adres e-mail: iod@lodz.travel

3.    Dane zbierane przez Łódzką Organizację Turystyczną są zbierane w celu:
a.    świadczenia usług związanych z „Łódzką Kartą Mieszkańca” przez Łódzką Organizację Turystyczną oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a - zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
b.    świadczenie usług związanych z „Łódzką Kartą Turysty” przez Łódzką Organizację Turystyczną oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a - zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
c.    wysyłania przez Łódzką Organizację Turystyczną newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);
d.    marketingu bezpośredniego kierowanego do użytkowników własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
e.    obsługi profilu Łódzka Organizacja Turystyczna/Lodz Turism Organization na portalu społecznościowym Facebook i wchodzenie w interakcje z użytkownikami portalu (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.); Pamiętaj, że dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage. Zasady panujące na Facebooku wynikają z regulaminów Facebooka. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage, nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach;
f.    organizacji i rozstrzygnięcia konkursów organizowanych przez Łódzką Organizację Turystyczną (art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda osoby, której dane dotyczą);
g.    prowadzenia rekrutacji pracowników, wolontariuszy i beneficjentów przez Łódzką Organizację Turystyczna (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 lit. c - obowiązek prawny ciążący na administratorze);
h.    przetwarzania związanego z prowadzeniem dokumentacji pracowników, darczyńców, członków stowarzyszenia, wolontariuszy i beneficjentów (art. 6 ust. 1 lit. a, – umowa, art. 6 ust. 1 lit. b – umowa, art. 6 ust. 1 lit c - obowiązek prawny ciążący na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora oraz art. 9 ust. 2 lit. b – wypełnienie obowiązków i praw przez administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
i.    prowadzenia rozliczeń z Grantodawcą w ramach realizowanych projektów (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
j.    prowadzenia rozliczeń (w tym zamówień w Sklepie internetowym), księgowości i sprawozdawczości (art. 6 ust. 1 lit c - obowiązek prawny ciążący na administratorze, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
k.    prowadzenia statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
l.    monitoringu w miejscu, w którym składa się wnioski o ŁKM (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
m.    przetwarzania plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
n.    rozpatrywania reklamacji i roszczeń związanych z umową (art. 6 ust. 1 lit. b – umowa, art. 6 ust. 1 lit c - obowiązek prawny ciążący na administratorze);
o.    zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
p.    badania satysfakcji z oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);

4.    Twoje dane będą udostępnione:
a.    podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną oraz księgowo-kadrową;
b.    podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
c.    operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
d.    podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

5.    Prawa, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
a.    dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
b.    sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
c.    usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
d.    ograniczenia przetwarzania danych, jeśli na stąpiło ono w sposób nieuprawniony lub bez podstawy prawnej (art. 18 RODO),
e.    przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO),
f.    wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
g.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
h.    wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.    W celu realizacji swoich praw możesz zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@lodz.travel lub listownie na adres: Łódzka Organizacja Turystyczna ul. Piotrkowska 28 lok. 2U, 90-269 Łódź. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami rozpatrywania spraw zapraszamy do zapoznania się z Procedurą realizacji praw osób, których dane dotyczą.

7.    Jeżeli wyraziłeś zgodę na określone działania, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawi zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przepadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami. Każdorazowo, odniesiemy się do żądania, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

8.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże z uwagi na korzystanie z Facebooka mogą być przekazane do USA. Facebook stosuje mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności, dostępnej na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation Zalecamy zapoznać się z polityką prywatności w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się w wymogów prawa.

10.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania z wyjątkiem użytkowników Łódzkiej Karty Mieszkańca, gdzie dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie służyło dostosowywaniu funkcji systemu do użytkownika, a także generowaniu grupy reprezentatywnej do celów konsultacji społecznych w kwestiach istotnych z punkty widzenia Miasta Łodzi. Wnioskowanie będzie brało pod uwagę charakterystykę użytkownika oraz sposób korzystania z oferty Łódzkiej Karty Mieszkańca, w tym także rodzaj posiadanych pakietów.

11.    Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
a.    przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa,
b.    przez okres wymagany przepisami prawa,
c.    do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
d.    do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
e.    do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

12.    W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Łódzką Organizacje Turystyczną. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
13.    Wykorzystywanie i przesyłanie informacji otrzymanych z interfejsów API Google do dowolnej innej aplikacji będzie zgodne z Polityką danych użytkownika usług Google API , w tym wymaganiami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.