• Home
 • Regulamin konkursu i to jest HIT

Regulamin konkursu i to jest HIT

  Regulamin konkursu
realizowanego w ramach kampanii pod nazwą
„I to jest HIT”
(zwanego dalej: “Konkursem”)

1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin
 1. Konkurs pod nazwą „I to jest HIT!” zwany dalej Konkursem  jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa a także Regulaminem Karty Łodzianina dostępnym na stronie internetowej www.kartalodzianina.pl
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs dedykowany jest Użytkownikom Aplikacji Karty Łodzianina i osobom, które chcą być Użytkownikami Aplikacji Karty Łodzianina i spełniają przesłanki do bycia Użytkownikiem Karty Łodzianina zgodnie z Regulaminem Karty Łodzianina.
 4. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia :
 1. Użytkownik – posiadacz Aplikacji  Karty Łodzianina, który dokonał aktywacji Karty.
 2. Aplikacja Karta Łodzianina − aplikacja mobilna, czyli oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, funkcjonujące na urządzeniach z mobilnym systemem operacyjnym iOS oraz na urządzeniach z mobilnym systemem operacyjnym Android, dostępna do pobrania bezpłatnie na platformach App Store i Google Play. Aplikacja Karta Łodzianina stanowi identyfikator Użytkownika Systemu w portalu dostępnym na stronie internetowej: www.kartalodzianina.pl i jest w ten sposób powiązana z Kontem.
 3. Partner podmiot będący uczestnikiem Projektu Łódzkiej Karty Mieszkańca, który na podstawie umów zawartych z Organizatorem oferuje swoje produkty lub usługi Użytkownikom Karty Łodzianina
 4. Voucher-  udostępniony na zasadach określonych w niniejszym konkursie kod kreskowy oraz cyfrowy który po zgłoszeniu do kina Helios umożliwia wymianę na bilet na seans filmowy.

1.2. Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Łódzka Organizacja Turystyczna, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 28 lok 2U 90-269, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem KRS 0000676009, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 725-219-92-52,
2. Partnerami konkursu są:
 1. Helios
 2. Trybunał
 
  1. Przebieg Konkursu
  1. Każdego dnia trwania konkursu Organizator rozdysponuje nie mniej niż 17 voucherów.
  2. Vouchery otrzymają Użytkownicy którzy najszybciej zgłoszą się do Organizatora za pośrednictwem Aplikacji
  3. Vouchery nie rozdysponowane w danym dniu wejdą do puli voucherów do rozdysponowania w następnym miesiącu
  4. Aby zostać uczestnikiem Konkursu Uczestnik musi posiadać zarejestrowaną i aktywną Kartę Łodzianina lub zarejestrować się jako Użytkownik Karty Łodzianina.
  5. W trakcie trwania Konkursu jeden Użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę w miesiącu.
  6. Podczas wymiany biletu w kasie kina Partnera Użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie aktywnej Karty Łodzianina.


2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
 1. Konkurs związany jest z promocją i reklamą Sponsora oraz jego Partnerów i adresowany jest do pełnoletnich osób posiadających konto w systemie Karty Łodzianina z aktywnym Pakietem Mieszkańca 2024 oraz będących użytkownikami Karty Łodzianina w formie aplikacji mobilnej Karta Łodzianina.
 2. Z Karty Łodzianina może korzystać wyłącznie osoba będąca jej właścicielem. W razie wątpliwości co do jej autentyczności lub tożsamości jej okaziciela, jest on zobowiązany do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, a także wszystkie osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
 4. Przystąpienie do konkursu nie wymaga jakiejkolwiek zgody ani dokonywania jakichkolwiek czynności przez Użytkownika Karty poza wyraźnie wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Ponadto Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 6. W okresie trwania Konkursu, zasady Konkursu są integralną częścią regulaminu systemu Karty Łodzianina dostępnego na stronie internetowej www.kartalodzianina.pl i tym samym wszyscy użytkownicy tego systemu korzystający w tym okresie z aplikacji mobilnej Karta Łodzianina  wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują jego regulamin, tym samym zostając uczestnikami Konkursu.
 7. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 8. Organizator oświadcza, że z uwagi na jednorazową wartość nagrody nie przekraczającą kwoty 200 zł oraz zastrzeżenie udziału w Konkursie wskazane w pkt. 2.1 ust. 3, jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387. t.j. z późn. zm.).


2.2. Terminy

Konkurs odbywać się będzie od 21 czerwca do 30 września 2024 roku. Organizator może w każdej chwili przedłużyć/ skrócić czas trwania Konkursu.

2.3. Nagrody
 1. Organizator przewiduje  rozdysponowanie 1600 nagród w postaci voucherów do kina w  Konkursie.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zawiadomienie Użytkownika bezpośrednio w Aplikacji. W aplikacji zostanie udostępniona Nagroda w postaci kodu kreskowego oraz cyfrowego.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 4. Organizator oświadcza, że z uwagi na jednorazową wartość nagrody nie przekraczającą kwoty 200 zł oraz zastrzeżenie udziału w Konkursie wskazane w pkt. 2.1 ust. 3, jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387. t.j. z późn. zm.).
 5. Nagroda Voucher podlega wymianie na bilet do kina Helios. Wymiana może nastąpić bądź elektronicznie bądź bezpośrednio w kasie kina Helios poprzez okazanie kodu.
 6. Partner-kino Helios zastrzega możliwość naliczenia dopłaty do biletu w wypadku wyboru przez Użytkownika szczególnego rodzaju, ponadstandardowego biletu tj. bilet na pokaz 3D, 4D.
 7. Nagroda voucher jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty jego otrzymania i po tym terminie nie podlega wymianie na bilet do kina a wszelkie reklamacje w tym względzie nie będą uwzględniane.

3.Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Organizatora  pisemnie lub w formie email, na adres: informacja@kartalodzianina.pl
2. Reklamacje powinny być składane w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Organizatora . po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Użytkowników  reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich przez Organizatora.
4. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora  jest ostateczna.

4. Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
   w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
  2. za zachowanie podmiotów prowadzących usługi poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
 2. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Użytkowników  jest ograniczona do wartości szkody rzeczywistej, nie większej jednak niż równowartości nagrody wskazanej w Regulaminie.
 3. Organizator uprawniony jest zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, w szczególności w każdym czasie może Konkurs przedłużyć, skrócić bądź przerwać.
 4. Organizator może w każdym terminie unieważnić i/lu przerwać Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.