Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

W dniach od 1 do 27 lip­ca za­pra­sza­my do peł­nej atrak­cji stre­fy Mi­ne­craft w Pa­sa­żu Łódz­kim!

Stre­fa znaj­do­wać się bę­dzie w lo­ka­lu na­prze­ciw­ko pla­cu za­baw, mię­dzy lo­ka­la­mi Cu­kier­nia So­wa i XL Lee Wran­gler i bę­dzie otwar­ta co­dzien­nie, z wy­łą­cze­niem nie­dziel nie­han­dlo­wych, w go­dzi­nach 12-18.

Na dzie­ci, mło­dzież oraz do­ro­słych cze­kać bę­dą ta­kie atrak­cje jak gry na kom­pu­te­rze, stre­fa kon­so­lo­wa, stre­fa kre­atyw­nych kloc­ków Ma­ple i Card­blocks oraz stre­fa plan­szó­wek, a wszyst­ko to w wy­jąt­ko­wej, pi­xe­lo­wej sce­ne­rii!

Stre­fa PC to spe­cjal­na stre­fa za­ba­wy, w któ­rej uczest­ni­cy mo­gą za­grać dla za­ba­wy lub spró­bo­wać pro­gra­mo­wa­nia w naj­po­pu­lar­niej­szym ty­tu­le ja­kim jest Mi­ne­craft.

Nau­ka pro­gra­mo­wa­nia jed­nej gru­py tr­wa ok. 20 mi­nut.

W Stre­fie Kon­so­lo­wej bę­dzie moż­na za­po­znać się z naj­lep­szy­mi ty­tu­ła­mi w pi­xe­lo­wym kli­ma­cie. Bę­dzie tu­taj rów­nież go­ścił Ro­blox.

Stre­fa Mi­ne­craft Le­gends – Naj­now­sza od­sło­na Mi­ne­craft, gdzie bę­dzie­cie mu­sie­li ura­to­wać miesz­kań­ców kra­iny  Over­world. Czas dla każ­de­go uczest­ni­ka to oko­ło 15-20 mi­nut.

Stre­fa Mi­ne­craft Dun­ge­ons  – w dru­ży­nie bę­dzie moż­na za­grać i zdo­by­wać wię­cej umie­jęt­no­ści, do­świad­czeń i punk­tów.

Stre­fa Kloc­ków Car­blocks, w któ­rej znaj­dzie­cie 1000 kon­struk­cyj­nych eko kloc­ków dla tych co chcą po­ru­szyć wy­obraź­nię. W jed­nym mo­men­cie mo­że bu­do­wać 6 osób.

Stre­fa Kloc­ków Ma­ple z 8000 kloc­ków dla mi­ło­śni­ków bu­do­wa­nia. W jed­nym mo­men­cie mo­że bu­do­wać 8 osób.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do wspól­nej za­ba­wy!

Więcej informacji

Link do wydarzenia