• Home
 • Załóż konto

1 Kim jesteś?

Możesz złożyć wniosek o Kartę Łodzianina jeśli zaznaczysz „TAK” przy przynajmniej jednym z poniższych podpunktów:

 • Rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Łódzkich Urzędach Skarbowych;
  Do weryfikacji przedstaw pierwszą stronę rozliczonego w Łodzi formularza PIT 11, PIT 11A, PIT-R, PIT 16A, PIT 19A, PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub NIP-7 z ostatniego roku podatkowego. Jeśli rozliczasz się przez Internet wystarczy UPO.
 • Jestem studentem łódzkiej uczelni wyższej i nie ukończyłem/am 26. roku życia, lub jestem doktorantem łódzkiej uczelni wyższej
  Do weryfikacji przedstaw aktualną legitymację studencką lub legitymację doktorancką (z naklejką ELS) łódzkiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o byciu studentem / doktorantem z dziekanatu.
 • Jestem zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi;
  Do weryfikacji przedstaw zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wydane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, nie później niż 14 dni przed datą złożenia wniosku.)
 • Jestem emerytem lub rencistą pobierającym emeryturę/rentę w Łodzi;
  Do weryfikacji przedstaw legitymację emeryta-rencisty wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Łodzi LUB pierwszą stronę PIT 40A lub PIT OP z ostatniego roku podatkowego rozliczonego w Łodzi. Jeśli rozliczasz się przez Internet wystarczy UPO.
 • Jestem pełnoletnim uczniem liceum, technikum, bądź szkoły zawodowej w Łodzi;
  Do weryfikacji przedstaw aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia*.
  * Nie dotyczy uczniów policealnych szkół dla dorosłych.
 • Prowadzę gospodarstwo rolne na terenie Łodzi;
  Do weryfikacji przedstaw aktualną decyzję ustalającą podatek rolny wydaną przez Urząd Miasta Łodzi.
 • Inne kryterium;
  • Osoby, które zamieszkały w Łodzi w trakcie roku rozliczeniowego, mogą ubiegać się o wydanie Karty Łodzianina na podstawie formularza ZAP-3, w którym deklarują, że ich miejscem zamieszkania oraz rozliczania podatku od osób fizycznych jest Łódź.
  • Osoby, które założyły działalność gospodarczą w Łodzi w trakcie bieżącego roku, mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazany jest Naczelnik łódzkiego oddziału Urzędu Skarbowego.
  • Osoby przebywające na bezpłatnym urlopie wychowawczym mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie i przebywanie na urlopie wychowawczym.
  • Osoby, które zostały skierowane na staż z Łódzkiego Urzędu Pracy, mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie pierwszej strony umowy zawartego stażu.
  • Osoby, będące opiekunem osoby z niepełnosprawnościami, mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami.
  • Osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi podjęcie pracy, mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie zaświadczenia potwierdzającego przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Łodzi.